Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας « ΔΗΜΟΥ ΕΡΓΙΑ » συστάθηκε στο πλαίσιο του Ν.4430/2016 για την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία στην Ελλάδα. Η συνιστώμενη με το παρόν Κοιν.Σ.Επ. είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, με περιορισμένη ευθύνη των μελών του, εμπορική ιδιότητα και κερδοσκοπικό χαρακτήρα

Είναι πιστοποιημένος Φορέας Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας, ΑΓΕΜΚΟ 000106403031

ΓΕΜΗ  166088342000

Σκοπός του συνεταιρισμού είναι η συλλογική και κοινωνική ωφέλεια όπως ορίζονται στις παρ.2 και 3 του αρ.2 του Ν.4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α/31.10.2016).

Η "ΔΗΜΟΥ ΕΡΓΙΑ" σχεδιάζει και υλοποιεί ερευνητικές δραστηριότητες με έμφαση στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες στοχεύοντας ειδικότερα σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης μέσω της δημιουργικής αλληλεγγύης.

Ειδικότερα ασκεί έρευνα και υλοποιεί δράσεις οι οποίες:
α) προωθούν την αειφορία του περιβάλλοντος με την παράλληλη κοινωνική αειφορία και την κοινωνική συνοχή
β) συμβάλλουν στην κοινωνική και οικονομική ισότητα, μέσα από δημιουργικές και συνεργατικές κοινότητες, παραγωγών, τέχνης, πρωτοβουλίας της κοινωνίας των πολιτών
γ) προωθούν την ισότητα των φύλων, την ισότητα στη συμμετοχή των πολιτισμών και των γενεών στην οικονομία, στην καθημερινή κοινωνική πρακτική
δ) προστατεύουν και αναπτύσσουν τα κοινά κοινωνικά και πολιτισμικά αγαθά (υλικά και άυλα) και την πολιτισμική κληρονομιά
ε) προωθούν τη δια-γενεακή και πολυπολιτισμική συμφιλίωση, δίνοντας έμφαση στις ιδιαιτερότητες των τοπικών κοινωνιών.

Συγκεκριμένα οι σκοποί του Συνεταιρισμού ως προς την βιώσιμη ανάπτυξη εξειδικεύονται στην άσκηση των ακόλουθων δραστηριοτήτων:

1. Την αλληλεγγύη μεταξύ των κοινωνικών δρώντων, των κοινωνικών ομάδων και των παραγωγών
2. Την Προστασία και αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας.
3. Εναλλακτικό, θεματικό και ήπιο τουρισμό. Τουρισμό που υποστηρίζει τη διατήρηση τη πολιτισμικής κληρονομιάς, την προστασία του τοπίου και τη βιοποικιλότητα.
4. Σχεδιασμό και διάθεση καινοτόμων και ελεύθερων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών ή κάθε μορφή τεχνολογίας που προωθεί την ομότιμη και βασισμένη στα κοινά παραγωγή.
5. Παραγωγή, μεταποίηση, προώθηση ή διατήρηση της παραγωγικής ή πολιτιστικής κληρονομιάς κάθε τόπου.
6. Παραγωγή και προώθηση της ανεξάρτητης πολιτισμικής δημιουργίας.
ΣΧΕΤΙΚΑ image