Αλγοριθμικό μοντέλο (PAAR) αξιολόγησης της ευπάθειας και της ευαλωτότητας κοινοτήτων και περιοχών σε καταστάσεις κρίσεων και εκτάκτου ανάγκης