ΑΜΚΕ "ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΝ"
Συλλογικότητες/τοπικοί φορείς

Αποστολή της (ΑΜΚΕ) «Πολύτροπον» είναι η ευαισθητοποίηση και η ενεργοποίηση ποικίλων κοινωνικών ομάδων και φορέων στην προστασία του περιβάλλοντος και στην εξοικείωση τους με τις εικαστικές πρακτικές. 


Ειδικότερα, η (ΑΜΚΕ) «Πολύτροπον» οργανώνει εργαστηριακές δράσεις βιωματικού χαρακτήρα και δια βίου μάθησης που στοχεύουν στο να:

  • Προάγουν τη βιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση
  • Προάγουν την κυκλική οικονομία
  • Ενθαρρύνουν τη δημιουργικότητα και την καινοτομία με έμφαση στην πολιτισμική, καλλιτεχνική δημιουργία που συνδυάζεται με μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.
  • Προωθούν την κυκλική κοινωνική επιχειρηματικότητα.

Υπεύθυνη φορέα, συντονισμού και εποπτείας δράσεων η εικαστικός  Φερενίκη Τσαμπαρλή